Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Uppdaterat! Nu finns fullmakt samt årsredovisning att ladda hem längs ner.

Tisdagen den 20 maj 2014 klockan 18.30 Matsalen Ribbyskolan.

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmans val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Avslutande

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Brf Ringen

2013 årsredovisning

Kallelse stämma Ringen 2014-05-20 (pdf)

Fullmakt vid Brf Ringens föreningsstamma